Yan Wang

Prior member

PUBLICATIONS

 • Published and submitted 10 journal articles, 7 Q1 papers, 2 Q2 papers, 1 EI paper, 6 papers with first author, the cumulative impact factor exceeds 100.
 1. Yan Wang, Xianyu Liu, Tianyu Chen, Hao Wang, Chuanqing Zhu, Hongyong Yu, Liguo Song, Xinxiang Pan, Jianchun Mi*, Chengkuo Lee*, Minyi Xu*, “An Underwater Flag-like Triboelectric Nanogenerator for Ocean Current Energy Harvesting under Extremely Low Velocity Condition”, Nano Energy, Submitted.
 2. Yan Wang, Xianyu Liu, Yawei Wang, Hao Wang, He Wang, Steven L. Zhang, Tiancong Zhao, Minyi Xu*, Zhonglin Wang*, “Flexible and Adaptive Wave Energy Converter Based on Seaweed-like Triboelectric Nanogenerator for Marine Based Internet of Things”, ACS Nano, under review IF=15.881
 3. Hao Wang, Zhongqi Fan, Tiancong Zhao, Jiale Dong, Siyuan Wang, Yan Wang, Xiu Xiao, Changxin Liu, Xinxiang Pan, Yunpeng Zhao*, Minyi Xu*, “Sandwich- like Triboelectric Nanogenerators Integrated Self-Powered Buoy for Navigation Safety”, Nano Energy, 84, 105920 (2021) IF=17.881
 4. Changxin Liu, Cong Zhao, Jianhao Liu, Jianye Wang, Yan Wang, Yuhang Fan, Kaiyuan Zhao, Baichuan Shan, Zhiyu Qu, Kefei Ma, Minyi Xu*, Xinxiang Pan, “Design and study of a combining energy harvesting system based on thermoelectric and flapping triboelectric nanogenerator”, International Journal of Green Energy, Published online, (2021), IF=2.459
 5. Yan Wang, Dehua Liu, Zhiyuan Hu, Tianyu Chen, Ziyi Zhang, Hao Wang, Taili Du, Steven L. Zhang, Zhiqiang Zhao, Tongming Zhou, Minyi Xu*, “A Triboelectric Nanogenerator based Gas-solid Two-phase Flow Sensor for Pneumatic Conveying System Detecting”, Advanced Materials Technologies, 6(5), 2001270 (2021), IF= 7.848
 6. En Yang, Yan Wang, Jianye Wang, Chuan Wang, Changxin Liu, Mengwei Wu, Jianchun Mi, Minyi Xu*, “Research on Film-Flapping Triboelectric Nanogenerator for Wind Energy Harvesting”, SCIENTIA SINICA Technologica 51(6), 684-698 (2021) EI
 7. Song Wang, Yan Wang, Dehua Liu, Ziyi Zhang, Wenxiang Li, Changxin Liu, Taili Du, Xiu Xiao, Liguo Song, Hongchen Pang, Minyi Xu*, “A Robust and Self- powered Tilt Sensor Based on Annular Liquid-solid Interfacing Triboelectric Nanogenerator for Ship Attitude Sensing”, Sensors and Actuators A: Physical, 317, 112459 (2020) (co-first author), IF=3.407
 8. Yan Wang, En Yang, Tianyu Chen, Jianye Wang, Zhiyuan Hu, Jianchun Mi, Xinxiang Pan, Minyi Xu*, “A Novel Humidity Resisting and Wind Direction Adapting Flag-type Triboelectric Nanogenerator for Wind Energy Harvesting and Speed Sensing”, Nano Energy, 78, 105279 (2020), IF=17.881
 9. Yan Wang, Jianye Wang, Xiu Xiao, Siyuan Wang, Phan Trung Kien, Jiale Dong, Jianchun Mi, Xinxiang Pan, Hanfeng Wang*, Minyi Xu*, “Multi-functional Wind Barrier Based on Triboelectric Nanogenerator for Power Generation, Self-powered Wind Speed Sensing and Highly Efficient Windshield”, Nano Energy, 73, 104736 (2020), IF=17.881
 10. Trung Kien Phan, Song Wang, Yan Wang, He Wang, Xiu Xiao, Xinxiang Pan, Minyi Xu* and Jianchun Mi*, “A Self-Powered and Low Pressure Loss Gas Flowmeter Based on Fluid-Elastic Flutter Driven Triboelectric Nanogenerator”, Sensors, 20 (3), 729 (2020), IF=3.576

CONFERENCE PAPERS

 1. The study on fluid energy harvesting based on flow-induced vibration type triboelectric nanogenerator, The Chinese Congress of Theoretical and Applied Mechanics (CCATM 2021)
 2. Triboelectric Nanogenerator for Wind Energy Harvesting and Speed Sensing, 16th International Conference on Nano/Micro Engineered & Molecular Systems (IEEE- NEMS 2021)
 3. Fluid energy harvesting based on the flutter-type triboelectric nanogenerator, Postgraduate Forum on South China Sea New Energy and Technology 2020
 4. The study on the performance of fluttering membrane triboelectric nanogenerator, The Chinese Congress of Theoretical and Applied Mechanics (CCATM 2019)
 5. A self-powered Tilt Sensor based on Triboelectric Nanogenerator, Asia Navigation 2019